WYPADKI PRZY PRACY - zgłaszanie

- w godzinach pracy urzędu:

tel. 797 566 679,
faks (058) 34 00 926


lub proszę dzwonić do oddziałów.
 

- po godzinach pracy:

proszę dzwonić na numery: 
                                             501 799 089
                                             515 588 270

Przy zgłoszeniu wskazane jest podanie następujących informacji:

 

Akty prawne:

Kodeks pracy

Art. 234. §2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Art. 283. §1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
§2. Tej samej karze podlega, kto:
(...)
6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, (...),

 

Kodeks karny

Art. 221. Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy (...), podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.