Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gdansk.pip.gov.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane:​
  1. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO, w szczególności:
   - w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,
   - w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  2. na podstawie zawartych umów, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy, podmiotom wykonującym usługi niszczenia i archiwizacji oraz uprawnionym organom publicznym.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:
  1. przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane;
  2. w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;
  3. w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych i przeniesienia.  W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma także prawo do jej cofnięcia.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych w celu wskazanym w p. 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
Szukaj

Logo PIP

Menu