• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.06.2020

WYPADKI PRZY PRACY - zgłaszanie

- w godzinach od 7:00 do 15:00

tel. 797 566 679,
faks (058) 34 00 926


lub proszę dzwonić do oddziałów.
 

- po godzinach pracy:

proszę dzwonić na numery: 
                                             692 232 413
                                             507 486 461

UWAGA!
Powyższe numery telefonów służą wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń o zaistnieniu ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadków przy pracy.
Pod wskazanymi numerami nie są udzielane porady z zakresu prawa pracy bądź technicznego bezpieczeństwa pracy.

Przy zgłoszeniu wskazane jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres pracodawcy,
  • telefon kontaktowy do osoby mogącej udzielić dalszych informacji, np: pracodawcy lub pracownika służby bhp,
  • gdzie i kiedy wydarzył się wypadek?
  • jakiego rodzaju obrażenia odniósł poszkodowany?
  • imię i nazwisko poszkodowanego, wykonywany zawód, rodzaj umowy na podstawie której wykonywał pracę,
  • krótka informacja opisująca okoliczności zdarzenia.

 

Akty prawne:

Kodeks pracy

Art. 234. §2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Art. 283. §1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
§2. Tej samej karze podlega, kto:
(...)
6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, (...),

 

Kodeks karny

Art. 221. Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy (...), podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.


GIP Przejdź do GIP