Informacje o wymaganiach, jakie powinno spełniać pismo dotyczące udzielania porady wysłane drogą elektroniczną

Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem przed wysłaniem zapytania !

Zapytanie powinno zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
2) adresu osoby pytającej, tj. kodu pocztowej, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania (sam adres e-mail nie wystarczy!),
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zapytania prawne nie zawierające imienia, nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania (art. 221 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U z 2020 r. poz. 256. oraz §8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46)

Możliwe jest wysłanie odpowiedzi na zapytanie prawne na adres e-mail wnoszącego, a nie na adres do korespondencji, jeżeli taki sposób zawiadomienia o załatwieniu sprawy zostanie zastrzeżony przez wnoszącego.


Jeśli chcesz wysłać zapytanie kliknij odnośnik: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

Do pobrania: Skarga - formularz.doc