• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku - formularz e-skargi / e-wniosku

Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 78, poz. 1071 z poźn. zm.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 1)osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), 2)adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby, 3)przedmiotu sprawy, której dotyczy. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gdansk.pip.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, na podstawie art.6 ust 1 lit. c) RODO
4. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy, podmiotom wykonującym usługi niszczenia i archiwizacji oraz innym uprawnionym organom publicznym.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.
6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:
a. przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane;
b. w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;
c. w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych i przeniesienia.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

* - pola wymaganePrzepisz treść z obrazka odświeżGIP Przejdź do GIP