Obowiązki pracodawcy wobec PIP

16.11.2004

Uwaga pracodawco

Ograniczenia dla organów kontrolnych wynikające z art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (w skrócie ustawy o s.d.g.) (Dz.U. nr 173, poz. 1807) tj. wykonywanie kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby upoważnionej, zakaz podejmowania lub prowadzenia równolegle więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy ograniczenie czasu trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym do 4 tygodni u mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz do 8 tygodni u pozostałych przedsiębiorców nie dotyczą kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy.

Ratyfikowana Konwencja Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz.U. z 1997r., nr 72, poz. 450) stanowi inaczej.

Art. 12 ust. 1 pkt a. Inspektorzy Pracy zaopatrzeni w odpowiednie pełnomocnictwa będą upoważnieni do swobodnego wstępu, bez uprzedniego zawiadomienia o każdej porze dnia i nocy, do każdego zakładu podlegającego inspekcji.
Art. 12 ust. 2. W przypadku kontroli inspektorzy pracy będą zawiadamiać o swojej obecności pracodawcę lub jego przedstawiciela, chyba, że uznają, iż takie zawiadomienie może niekorzystnie wpłynąć na wykonywanie ich obowiązków.
Art. 16. Przedsiębiorstwa będą kontrolowane tak często i tak starannie, jak to jest konieczne do zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów prawnych.

Przepisy Konwencji mają pierwszeństwo przed stosowaniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 1 pkt 1, art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy o s.d.g).

 

Opracowanie: Ryszard Ordecki

 

Obowiązki pracodawcy wobec PIP

I. Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy:

art. 207 §2 pkt 3 k.p. - obowiązek wykonywania nakazów i wystąpień

W myśl tego przepisu pracodawca ma obowiązek zapewnienia wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Do organów tych zalicza się między innymi Państwowych Inspektorów Pracy działających w oparciu o ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy /Dz. U. nr 89, poz. 589/.

Nie wykonanie w wyznaczonym terminie nakazu inspektora pracy stanowi w myśl art. 283 §2 pkt 7 k.p. wykroczenie przeciwko prawom pracownika i grozi odpowiedzialnością karną do wysokości 30.000 zł. grzywny. Nie wykonanie przez pracodawcę obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi nałożonego przez inspektora pracy w drodze nakazu, spowodować może również wszczęcie wobec pracodawcy postępowania egzekucyjnego w celu przymuszenia wykonania tych obowiązków w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. w postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tj. Dz.U. z 2005r, nr 229, poz. 1954 z późn. zmian./.

art. 234 §2 k.p. - zawiadomienie PIP o śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku przy pracy

W myśl tego przepisu pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Brak powiadomienia stanowi w myśl art. 283 §2 pkt 6 k.p. wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

art. 235 § 1,2 oraz 3 k.p. - zawiadomienie PIP o rozpoznaniu choroby zawodowej i podejrzeniu o taką chorobę

Zgodnie z art. 235 k.p. pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek, o którym mowa w art. 235 § 1 k.p., dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6. a także w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

lekarz,
lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta

- kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Ponadto zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

 

 

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Za choroby zawodowe uważa się choroby określone przepisami w Ustawie z dnia 22 maja 2009r o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2009r., nr 105, poz.869)

Art. 2351 k.p. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym”

schematprocedury

 

Druki używane wg obowiązujących przepisów dotyczących choroby zawodowej:

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - link
Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej - link
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - link

art. 24111 §2 pkt 2 k.p. - rejestracja w OIP ZUZP i protokołów dodatkowych do ZUZP.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwego okręgowego inspektora pracy. Układ ten zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez jedną ze storn układu. Jeżeli postanowienia układu są niezgodne z prawem, organ uprawniony do jego rejestracji może :

za zgodą stron układu wpisać układ do rejestru bez tych postanowień
wezwać strony układu do dokonania w układzie odpowiednich zmian w terminie 14 dni.

Jeżeli strony układu nie wyrażą zgody na wpisanie układu do rejestru bez postanowień niezgodnych z prawem lub nie dokonają w terminie odpowiednich zmian w układzie, organ uprawniony do rejestracji układu odmawia jego rejestracji.

W ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o odmowie rejestracji przysługuje stronom układu zakładowego odwołanie do właściwego dla siedziby pracodawcy sądu rejonowego - sądu pracy. Przepisy dotyczące rejestracji z.u.z.p. stosuje się odpowiednio do rejestracji protokołów dodatkowych do z.u.z.p.

art. 2001 §3 k.p. - zatwierdzanie przez inspektora pracy określonego przez pracodawcę wykazu lekkich prac, przy których młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

Zgodnie z art. 2001 §1 k.p. młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego

Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204, tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. nr 200, poz. 2047, ze zm.).

Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma obowiązku wydania regulaminu. ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie.

Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.

II. Obowiązki wynikające z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu /Dz. U. Nr 84, poz. 906/.

Ustawa ta określa szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru osunięcia się ziemi lub działania innego żywiołu.

Przy właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej działa, powołany przez ten organ, Zespół Opiniowania Dokumentacji, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu właściwych miejscowo organów:

nadzoru budowlanego,
Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Ochrony Środowiska,
Państwowej Inspekcji Pracy,
Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Ochrony Zabytków,
administracji geodezyjnej i kartograficznej,
nadzoru górniczego, na terenach górniczych.

Zespół opiniuje projekty architektoniczno-budowlane i zgłoszenia, w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych /Dz.U. Nr 55, poz. 236 z późn. zmian./.

Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniem w wyżej wymienionych sprawach określonych w art. 1 ustawy, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.

Zgodnie z art. 8 ustawy, pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając jednocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy /Dz.U. Nr 35, poz. 163 z późn. zmian./

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mających na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Zakład pracy jest zobowiązany założyć zakładową księgę zaleceń i uwag oraz oddziałowe /wydziałowe/ księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy na podstawie ustaleń własnych, oddziałowego /wydziałowego/ lub grupowego społecznego inspektora pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy, w formie pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień.

Artykuł 11 ust. 2 natomiast stanowi, że w razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy, zakładowy społeczny inspektor pracy występuje do kierownika zakładu pracy o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a w wypadku niepodjęcia odpowiednich działań wydaje, w formie pisemnej, zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiadamiając o tym równocześnie zakładowego organizacje związkowe.

Kierownik zakładu pracy może wnieść sprzeciw od zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy do właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Sprzeciw od zalecenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zalecenia, a od zalecenia dotyczącego natychmiastowego usunięcia zagrożenia oraz wstrzymania pracy danego urządzenia - niezwłocznie.

W razie wniesienia sprzeciwu inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wydaje decyzję lub podejmuje inne środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy.

Publikacja: Hubert Bogusławski
OIP Gdańsk


GIP Przejdź do GIP

Kalendarium

PWŚCPSN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031  • banner121498
  • banner167869
  • banner127167
  • banner121497
  • banner201673
  • banner186090
  • banner121499
  • banner121495
  • banner121496