• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

31.10.2022

Zjazd przedstawicieli Cechów Rzemiosła i Spółdzielni z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

W dniu 29.10.2022 r., na zaproszenie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, nadinspektor pracy Anna Boba uczestniczyła w zjeździe przedstawicieli Cechów Rzemiosła i Spółdzielni z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego zrzeszonych w Izbie, zorganizowanym w Jarosławcu. W spotkaniu wzięło udział 40 przedstawicieli Izby, podczas którego nadinspektor pracy omówiła zagadnienia związane z proponowanymi zmianami w kodeksie pracy oraz z zatrudnianiem pracowników młodocianych. Między innymi przedstawiła propozycje zmian w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny, treści umowy o pracę, treści informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, uprawnieniach pracowników związanych z możliwością wnioskowania o zmianę warunków zatrudnienia i obowiązków pracodawcy w tym zakresie, obowiązkach pracodawcy związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony oraz praw pracownika w przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego zwolnienia z pracy zatrudnionego na podstawie umowy na czas określony, nowych uprawnieniach pracowniczych dotyczących zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego, uprawnieniach wynikających z rodzicielstwa, w tym możliwości zmiany organizacji pracy rodziców opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8, ochronie zatrudnienia kobiet w ciąży i rodziców korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, proponowanych zmianach dotyczących urlopów rodzicielskich oraz proponowanych sankcjach za nie przestrzeganie przepisów w zakresie między innymi naruszenia przepisów o elastycznej organizacji pracy rodziców, urlopie opiekuńczym oraz zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej. Wśród przedstawianych zagadnień nadinspektor pracy Anna Boba omówiła również propozycje uregulowania kwestii związanych z uprawnieniem pracodawcy do badania trzeźwości pracowników oraz związanych pracą zdalną. W kolejnym panelu zostały przedstawione informacje związane z przepisami odnoszącymi się do zatrudniania pracowników młodocianych, do których uczestnicy spotkania kierowali do nadinspektora pracy liczne pytania, na które udzielone zostały odpowiedzi i wyjaśnienia.


GIP Przejdź do GIP