Szkolenie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W dniu 20 lipca 2021 roku odbyło się szkolenie on-line dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zorganizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku-grupowej informacji zbiorowej. W wydarzeniu uczestniczyła p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Izabela Struczyńska, która podczas szkolenia omówiła aspekty związane z podejmowaniem pierwszej pracy oraz zagrożeniami związanymi z nielegalnym zatrudnianiem i nielegalną inną pracą zarobkową. Szkolenie było również okazją do przedstawienia zagadnień dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie zawierania umów o pracę, rodzajów umów jakie są uregulowane w przepisach prawa powszechnego, obowiązku zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz kwestii ciążących na osobach bezrobotnych w zakresie powiadamiania Powiatowych Urzędów Pracy o  podjęciu pracy zarobkowej, zgodnie z obowiązkami wynikającymi  z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.