Spotkanie ze Sztabem Pomorskich Pracodawców

W dniu 8 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusza Pokrzywinskiego ze Sztabem Pomorskich Przedsiębiorców w formule wideokonferencji. W wydarzeniu uczestniczyli  przedstawiciele 14 organizacji pracodawców z woj. pomorskiego jak również p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Agnieszka Dobrodziej oraz Koordynator Sekcji Promocji i Prewencji Nadinspektor Pracy Aleksander Zając. Spotkanie było wynikiem podpisania Porozumienia zawartego między OIP w Gdańsku a Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z harmonogramem działań kontrolno – nadzorczych i prewencyjnych w PIP w 2021 r., w tym kontroli przestrzegania postawień przepisów tarcz antykryzysowych, przestrzegania przepisów bhp na małych budowach. Odniesiono się do problematyki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach istnienia przeważających cech stosunku pracy oraz propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie, jak również usytuowania pracy zdalnej w nowym kodeksie pracy. Zapoznano ponadto przedstawicieli przedsiębiorców z ofertą programów prewencyjnych i konkursów organizowanych przez Państwową Inspekcją Pracy.