Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego

W dniu 31.03.2021 r. odbyła  się narada szkoleniowa z udziałem 26 inspektorów pracy  z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku oraz przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku. Organizatorami Szkolenia był p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski oraz Dyrektor Daniel Konkel z oddziału terenowego UDT. Celem spotkania było między innymi zacieśnienie współpracy pomiędzy Urzędami dla zapewnienia lepszego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych na terenie województwa pomorskiego. 

Spotkanie miało za zadanie wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych podczas prowadzonych czynności kontrolnych ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy mających miejsce w związku z eksploatacją urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego. W trakcie szkolenia ustalono zasady przeprowadzenia wspólnych kontroli w bieżącym roku, mających na celu uskutecznienia realizacji działań poprawiających bezpieczeństwo podczas użytkowania maszyn i urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego.