Kontrole PIP - przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych

W związku z pandemią COVID-19 inspektorzy pracy będą sprawdzać przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy. Kontrole będą dotyczyć m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, w szczególności ze względu na wprowadzenie wielu zmian z zakresu prawa pracy, w tym przede wszystkim związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownika lub objęciem pracownika przestojem ekonomicznym, jak też elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy czy porozumień o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia czy wprowadzeniem pracy zdalnej.
Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty w razie ustania stosunku pracy, modyfikacja zasad udzielania urlopów czy zmiany w przepisach mogą prowadzić do nadużyć, co czyni koniecznym prowadzenie działań kontrolnych w celu ochrony praw pracowników.
Czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy będą również nakierowane na weryfikację działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19. Przyjęte rozwiązania legislacyjne nałożyły nowe obowiązki na zakłady pracy, obligując do zorganizowania pracy w sposób uwzględniający zaostrzony reżim sanitarny oraz nakładając obowiązek dostarczania pracownikom środków chroniących przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.