Konferencja prasowa kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Działania inspektorów pracy w roku 2020 r. oraz planowane kontrole i inne działania OIP w Gdańsku w najbliższych miesiącach, były tematem konferencji prasowej, zorganizowanej w dniu 9 marca 2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
P.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy Agnieszka Dobrodziej przywitała zebranych przedstawicieli mediów i poinformowała o tematyce spotkania, a następnie omówiła  szczegółowo efekty działań kontrolno – nadzorczych na terenie województwa pomorskiego w roku ubiegłym. Podkreśliła, że był to rok szczególny i trudny również z punktu widzenia przeprowadzania czynności kontrolnych. Ważne jest zatem, że mimo tych trudności udało się w 83% zrealizować założonego planu. W 2020 r. inspektorzy pracy z OIP w Gdańsku przeprowadzili 4.337 kontroli, w których wydali 7.363 decyzje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnych pracownikom świadczeń, skierowali 9.020 wniosków w wystąpieniach, w większości dotyczących zagadnień prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia. Inspektorzy pracy stosowali również polecenia ustne w przypadku spraw, których uregulowanie było możliwe w czasie trwania kontroli, wydano 539 poleceń, w wyniku których wypłacono pracownikom należne świadczenia w wysokości 891.606,02 zł. Zakres zrealizowanych kontroli obejmował m.in.: eliminację zagrożeń wypadkowych, analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych; legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, działalność agencji zatrudnienia, zatrudnienie pracowników tymczasowych; pełen zakres zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy od bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących, występujących w przemyśle i budownictwie, po problematykę organizmów genetycznie modyfikowanych i stosowania leków cytostatycznych. W ubiegłym roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wpłynęło łącznie 3.446 skarg i wniosków. Do najczęściej występującej tematyki skarg i wniosków należały: wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, zagadnienia dotyczące stosunku pracy i legalności zatrudnienia (nieprawidłowości w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, jak również zatrudnianie bez potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę bądź zatrudnianie bez zawarcia jakiejkolwiek umowy i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego) oraz zagadnienia dotyczące warunków pracy.
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy wskazała też na istotną rolę jaką pełnią porady prawne inspekcji pracy, udzielane zwłaszcza w trudnym okresie epidemii. Udzielanie porad prawnych i technicznych stanowi istotną część działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku i obejmuje zarówno porady udzielanie przez inspektorów pracy w przebiegu kontroli, jak też porady udzielane na wniosek zainteresowanych w formie pisemnej oraz porady ustne, udzielane przez inspektorów pracy i pracowników merytorycznych w siedzibie w Gdańsku, w oddziałach oraz porady telefonicznie. W 2020 r. w OIP w Gdańsku udzielono ogółem 24.931 porad prawnych i technicznych.
Propozycję strategii działania OIP w Gdańsku w 2021 r. omówił Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Gdańsku Nadinspektor Pracy Aleksander Zając. Podkreślił, że „Prewencja dostosowana do potrzeb”, to jedno z założeń strategii działań zaproponowanych przez Głównego Inspektora Pracy Minister Katarzynę Łażewską – Hrycko. I w ramach jej realizacji OIP Gdańsk, w marcu i kwietniu planuje podpisanie deklaracji współpracy z partnerami społecznymi i innymi organizacjami, w zakresie przeprowadzania szkoleń i udzielania porad prawnych. Urząd zauważa jak istotna jest identyfikacja potrzeb i dostosowanie programów prewencyjnych do oczekiwań podmiotów, do których są kierowane. Nie mniej OIP w Gdańsku nie rezygnuje z działań prewencyjno – promocyjnych wpisanych w harmonogram działań Państwowej Inspekcji Pracy. Należą do nich konkursy i programy prewencyjne. Dodał także, że jednym z priorytetów naszego Urzędu w roku 2021 jest dobra współpraca z mediami, dlatego podjęte w zeszłym roku wspólne działania polegające na pełnieniu dyżurów porad prawnych specjalistów PIP, są w dalszym ciągu kontynuowane.
Podczas spotkania zostały także przedstawione założenia kontroli w 2021 r., w tym te nakierowane na weryfikację prawidłowości stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii. Kontrole mają objąć przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, a także działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracujących odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii Covid -19.
Na zakończenie spotkania Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Agnieszka Dobrodziej odpowiadała na pytania przedstawicieli mediów oraz podkreśliła, że inspektorzy pracy w toku czynności kontrolnych nadal będą odnosić się do niezbędnych działań pracodawców mających na celu ochronę zdrowia pracujących i będą realizować kontrole tematyczne, przewidziane w Harmonogramie PIP na 2021 r.

DSC0075

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru Agnieszka Dobrodziej przemawia podczas konferencji. Przy stole prezydialnym (od lewej): Zastępca Okregowego Inspektora Pracy ds. nadzoru Agnieszka Dobrodziej, Aleksander Zając Nadinspektor Pracy, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji. Przy bocznym stole z prawej strony przedstawiciel mediów.

DSC0084

Aleksander Zając Nadinspektor Pracy, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji przemawia podczas konferencji