Spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z Dyrektorem Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku

W dniu 18 lutego 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski spotkał się, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, z Dyrektorem Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku – Danielem Konkelem.
Spotkanie realizuje zawarte na szczeblu okręgowym w 2019 r. porozumienie między Urzędami. Celem porozumienia jest zapewnienie lepszego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.
Podczas spotkania ustalono zasady współpracy na 2021 r., w tym wymianę informacji o stwierdzonych w toku czynności dozoru i kontroli rażącym naruszeniu przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, a także o podjętych w tym zakresie decyzjach i działaniach. W razie potrzeby przeprowadzane będą kontrole wspólne, w wyniku których każdy organ, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, wydaje decyzje.
Współpraca PIP i UDT obejmować ma w szczególności m.in. przekazywanie informacji o zaistniałych wypadkach: ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, o niebezpiecznych uszkodzeniach maszyn i urządzeń technicznych i wypadkach związanych z eksploatacją tych urządzeń. Zakłada również podejmowanie wspólnych działań w kierunku zmiany regulacji prawnych w przypadku zidentyfikowania obszarów, w których następuje pogorszenie bezpieczeństwa środowiska pracy lub urządzeń technicznych. Przewiduje także podnoszenie kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy pracowników obu urzędów poprzez współdziałanie przy opracowywaniu programów i realizacji szkoleń.
Strony zobowiązują się do wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń oraz rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie. Będą także wymieniać doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych.
Przewidziane są również wspólne działania prewencyjne na rzecz zapobiegania i eliminowania zagrożeń zawodowych w środowisku pracy. Ponadto inspektorzy pracy mają mieć możliwość sprawdzania statusu urządzenia technicznego w bazie UDT na podstawie zapytania zawierającego numer ewidencyjny urządzenia.