Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 28 lutego 2024
2:17 minut

 

Zapraszamy wszystkich pracodawców do udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy".

Program stanowi kompleksowe działanie, składające się z kilku ścieżek: edukacyjnej, analitycznej, oceny ryzyka zawodowego oraz eliminacji zagrożeń. Jedną z nich są szkolenia dla pracowników i pracodawców dotyczące m.in.: stresu, dyskryminacji, wypalenia zawodowego, zapobiegania mobbingowi. Oprócz zadań edukacyjnych, na życzenie uczestników programu, można przeprowadzić też analizę sytuacji w przedsiębiorstwie pod kątem stresogenności cech pracy. Następnie wnioski z badań wykorzystywane są do prac nad obniżeniem lub całkowitym wyeliminowaniem stresorów występujących w danym zakładzie pracy. Ostateczne cele programu to: poszukiwanie bezpiecznych i tworzenie przyjaznych warunków pracy dla właściwego funkcjonowania pracowników oraz dla ich dobrostanu, promocja standaryzowanych działań zachęcających pracodawców i pracowników do dbałości o zdrowie pracujących, wskazanie możliwości aktywnego działania w zakresie zwalczania i zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania zawodowych czynników psychospołecznych.

Celem programu jest:

  • popularyzowanie wiedzy na temat stresu, jego źródeł, przebiegu, spustoszeń, jakie wywołuje w ludzkim organizmie i sposobów jego ograniczania,
  • popularyzacja wiedzy na temat źródeł innych zagrożeń psychospołecznych takich jak: mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, agresja i przemoc w miejscu pracy,
  • upowszechnianie metod radzenia sobie z zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy,
  • poprawa stosunków międzyludzkich w zakładach pracy, a tym samym stworzenie dobrego klimatu do pracy zespołowej i poprawa komfortu pracy.

Pracodawca przystępujący do programu profilaktycznego może wybrać jedną z trzech ścieżek realizacji programu w jego zakładzie pracy:

Ścieżka nr 1

W zakładzie pracy realizowane jest jedynie szkolenie nt. przeciwdziałania stresowi i/lub innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.

Ścieżka nr 2

W zakładzie pracy realizowana jest jedynie analiza sytuacji w kontekście stresogenności cech pracy w przedsiębiorstwie poprzez:

  • przeprowadzenie badania stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy),
  • przygotowanie raportu zawierającego ocenę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie,
  • przekazanie pracodawcy raportu, wskazanie dobrych praktyk mających na celu poprawę psychospołecznych warunków pracy.

Ścieżka nr 3

W zakładzie pracy realizowane jest szkolenie nt. przeciwdziałania stresowi i/lub innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy oraz badanie stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego.

Do programu profilaktycznego zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców. Udział w programie jest bezpłatny.

Zgłoszenia można dokonać w Sekcji Prewencji i Promocji OIP Gdańsk - tel. 58 34 00 957,  promocja@gdansk.pip.gov.pl.

 

 

 

 

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu